Om
gise_mall_bild

Gisekvarns Tomtägareförening

 

Om

 

Gisekvarn och Tomtägareföreningen

 

Gisekvarns tomtområde består av 113 fastigheter, ursprungligen avstyckade från stamfastigheterna Gisekvarn 3:1 och 2:2.

 

Enligt det ursprungliga exploateringsavtalet (från tidigt 60-tal) för tomtområdet skall det i köpekontraktet finnas inskrivet en bestämmelse att fastighetsägarna obligatoriskt blir medlemmar i Gisekvarns Tomtägareförening.

 

Inom tomtområdet bekostar och administrerar medlemmarna själva genom Gisekvarns Tomtägareförening all skötsel av gemensam egendom som mark, vägar, badplatser, bollplan, boulebana, bryggor mm.

 

Gisesjön har mycket bra vattenkvalitet och är en s.k. reservvattentäkt. För att undvika föroreningar finns ett förbud mot motorbåtstrafik i sjön.

 

På vintern sker snöplogning av Tomtägareföreningens vägar vid behov under tiden 1 november till 31 mars så att samtliga vägar skall vara framkomliga.

 

Gisevägen sköts av Gisekvarns Samfällighetsförening (även allmänt känd som "Vägföreningen"), där samtliga fastigheter längs Gisevägen är medlemmar. Information, kallelser till årsmöten och inbetalningskort för årsavgifter kommer således både från Tomtägareföreningen och Samfällighetsföreningen.