Skogsvårdsprojektet
gise_mall_bild

Gisekvarns Tomtägareförening

 

Skogsvårdsprojektet

 

Avslutat i maj 2012

 

Tidningsartiklar som knyter an till Skogsvården hittar du under Tidningsartiklar. Beslut och annat som du inte hittar utdrag av här återfinns under Stämmor i de olika stämmoprotokollen.

 

 

Information från Skogsvårdsgruppen

 

2010-08-12

All maskinell insamling av ris som Mellanskog skall göra är nu avslutad. Skogsvårdsprojektet fortsätter under hösten med borttagning av missprydande stubbar, manuell gallring av ytterligare några skadade träd, manuell uppsamling av ris samt återställning av markskador. Skogsvårdsgruppen har varit runt i området för att uppdatera listan över efterarbeten i projektet. Den uppdaterade sammanställningen återfinnes under "Projekt / Skogsvårdsgruppen". Skogsvårdsprojektet tar som vanligt tacksamt emot synpunkter från medlemmarna på materialet.

 

Ett stort antal stubbar inom området har markerats med vit färg och dessa kommer att fräsas ner eller kapas nära marken. Borttagning av stubbar beräknas påbörjas innan slutet av augusti. Skogsvårdsgruppen håller också på att upphandla manuell insamling av ris där det fortfarande ligger mycket ris på marken och där det inte går att komma åt med maskin. Upphandlingen är ännu inte klar men projektgruppen hoppas att manuellt arbete kommer att kunna påbörjas senast under september. Återställning av markskador har ännu inte upphandlats och projektgruppen avvaktar med detta tills övriga arbeten är klara.

 

Information om när alla stora rishögar kommer att tuggas kommer att läggas ut på hemsidan när projektgruppen fått tidplanen bekräftad av Mellanskog. Det går bra att lägga ytterligare ris på befintliga rishögar för de medlemmar som vill passa på att gallra sly och mindre träd på egna tomter. Det är absolut förbjudet att lägga rotdelar som kan innehålla stenar, rivningsvirke, trävaror eller några metallföremål i rishögarna. Tuggningsmaskinerna blir förstörda av andra föremål än vanligt ris och träddelar.

 

 

2010-08-12

Efterarbeten: Lista Karta

 

 

2010-07-02

Insamling av ris: Lista Karta

 

 

2010-03-30

Skogsvårdsprojektet har nu avslutats i en första fas och alla maskiner kommer att tas bort från Gisekvarn de närmaste dagarna. All planerad gallring är klar men det ligger ännu kvar timmer som skall köras bort och grenar på marken som skall samlas upp. Tyvärr måste projektet ta en paus när vårvärmen kommer och gör att vägar och mark mjuknar. Det kommer därför att ligga utspritt timmer och grenar på föreningens mark tills arbetet att samla upp detta kan återupptas när vägarna har torkat upp så att det går att köra med lastbilar och skotare (för uppsamling av timmer och grenar) utan att orsaka stora skador. Detta blir troligen i juni eller juli.

 

De allra flesta medlemmar som styrelsen och skogsvårdsgruppen har talat med är mycket nöjda med projektet och att området genomgående blivit ljusare och trevligare. Skogen kommer också snabbt att ändra karaktär i och med att lövträd i stor utsträckning har behållits och givits mer utrymme att växa på vilket kommer att bli synligt till sommaren. Skogsvårds­gruppen bedömer dock att det kan ta upp till ett år innan vi kan göra en helhetsbedömning av resultatet.

 

De rishögar som är upplagda kommer att ligga kvar och torka upp till ett år innan det slutligt tas bort. I bästa fall kommer dock riset att tuggas och forslas bort redan under sommaren enligt aktuell information.

 

Sammanfattningsvis anser skogsvårdsgruppen att projektet har gått bra och att samarbetet med Mellaskog varit mycket konstruktivt och smidigt. Vi har fått professionella råd att i vissa fall ta bort mer skog än gallringsplanen visade och i andra fall mindre skog. Vädret har också varit gynnsamt under de tre första veckorna av gallringen där kyla och snö gjort att markskadorna har blivit förhållandevis små. Våra vägar och en del infarter till enskilda tomter har dock fått skador av maskinerna.

 

Även när Mellanskogs arbete är klart kommer det återstå en hel del efterarbeten. Framförallt blir det mycket arbete med att städa bort allt småris och återställa de skador på vägar och infarter som uppstått. Det kan också behövas andra punktinsatser för att återställa mark eller att gallra enstaka ytterligare träd.

 

Styrelsen kommer tillsammans med skogsvårdsgruppen och områdesledarna gå igenom och planera de efterarbeten som blir nödvändiga. Tomtägare som har fått skador till följd av arbeten på gemensam mark eller på sina infarter uppmanas att höra av sig till föreningen (gärna e-post) så att skadorna kan besiktigas så snart som möjligt. Tidplanen för åtgärder måste dock anpassas så att det inte finns risk för nya skador i samband med slutlig uppsamlig och bortforsling av timmer och ris.

 

 

2010-03-22

Dagbok från gallringen ("senaste nytt" samlade för alla dagarna).

 

 

2010-02-28

Uppdaterad förteckning och karta över gallring på tomtmark.

Gallringsplan - karta, beskrivning i nummerordn, beskrivning per städomr.

På styrelsemötet den 27/2 gjordes ändringar av nr: 6, 33, 56, 58, 60 och 72

 

 

2010-01-27

Uppdaterad Information från skogvårdsprojektet. Denna information skickades också ut till medlemmarna per post.

 

 

2009-09-03

Information från skogvårdsprojektet. Denna information skickades också ut till medlemmarna per post.

 

 

2009-06-08

Information om skogsvårdsprojektet. Denna info går även ut till samtliga medlemmar i brev tillsammans med inbetalningskortet på medlemsavgifter 2009.

 

 

2009-05-14

Dokument från Mellanskog hur gallringen ska gå till.

 

 

2009-05-11

En plan över hur gallringen är tänkt att ske finns nu under Kartor.

 

 

2008-11-25

Äntligen! Skogen ska gallras nästa vinter.

 

Skogvårdsgruppen har nu kommit en bit vidare när det gäller gallring av skog.

 

En representant från Skogsstyrelsen har varit och tittat på våra marker och gett okay för en gallring av skogen i alla delar. Vi har nu startat upp ett samarbete med Olle Sjölin på ”Mellanskog”. Dom ska hjälpa oss att gallra skogen på ett hänsynsfullt sätt.

 

Vi är alla måna om att de lämnar så lite ris som möjligt efter sig. Dessutom vill vi att de monterar band på maskinhjulen för att minimera skador i marken. Det handlar inte om något kalhygge utan en genomtänkt gallring.

 

När det gäller området kring Giseån krävs en något mer radikal gallring eftersom där är mycket igenvuxet och inte åtgärdat på många år.

 

Vår förening kommer också att erbjuda alla boende att få skog avverkat på den egna tomten. Ni kommer att få märkband, att sätta på de träd som ni vill att Mellanskog ska ta ner. Skogsvirket kommer att tillfalla Mellaskog som betalning för arbetet.

 

Mellanskog kommer att göra en besiktning av skogen i April 2008. Arbetet kommer att genomföras vintern 2009-2010.

 

Pär Holmberg